Riktlinjerna som finns presenterade i vår leveransmanual,
tjänar till att skapa en enhetlig standard för relationshandlingarna,
anpassade till ett digitalt dokumenthanteringssystem.
När kraven i leveransmanualen följs ger det kostnads- och arbetsbesparing för både
projektör och beställare, en förutsättning för en effektiv fastighetsförvaltning.